your location front page bigo live app

Đà Lạt Trực Tuyến apk

kyte tv live

ng dng cung cp thng tin v kt ni n ngi dn thnh ph LtCc chc nng chnh bao gm:- Tra cu thng tin s th t ng k x l h s ti b ph

Ứng dụng cung cấp thông tin và kết nối đến người dân thành phố Đà Lạt

Các chức năng chính bao gồm:
– Tra cứu thông tin số thứ tự đăng ký xử lý hồ sơ tại bộ phận một cửa thành phố Đà Lạt.
– Tra cứu thông tin hồ sơ và quá trình xử lý hồ sơ tại bộ phận một cửa thành phố Đà Lạt.
– Trang tin tức, thông báo từ thành phố Đà Lạt.
– Gửi đánh giá về thái độ phục vụ của các cửa tại đơn vị hành chính thành phố Đà Lạt.
– Gửi phản hồi về các lĩnh vực ANTT, thị trường, VSMT, xây dựng, lấn chiếm lòng lề đường … và các vi phạm xẩy ra tại thành phố Đà Lạt để cơ quan có thẩm quyền phụ trách xử lý các vi phạm trên.

* Chức năng phản hồi có sử dụng hình ảnh, vị trị của hình ảnh, vị trí gửi phản hồi để phân loại dữ liệu phản hồi và chọn lọc đơn vị tiếp nhận xử lý được chính xác nhất và nhanh nhất.
* Ứng dụng sử dụng chức năng thông báo trên thiết bị bằng âm thanh để cho người dùng biết khi có thông báo cần biết.

Download APK(1.0.91)

This article comes from the Internet and does not representyalla live tvPosition, please indicate the source for reprinting:https://www.netpore.com/8062/da-lat-truc-tuyen-apk/

flix tv live